Historia

Historia

Oddział Legnicki powstał po utworzeniu województwa legnickiego. Inicjatorami jego powstania stały się Zakładowe Koło SEP nr 1 przy Zakładzie Energetycznym Legnica wraz z kołami SEP z Huty Miedzi Głogów i Rejonu Energetycznego w Głogowie. Utworzenie oddziału możliwe było po odłączeniu się kół od struktur SEP we Wrocławiu i Zielonej Górze.

SEP jest jednym z najstarszych stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na terenie naszego kraju. Jego historia sięga aż do dziewiętnastego wieku. Ruch społeczny elektryków przed odzyskaniem niepodległości skupiał się na trzech podstawowych problemach. Za najważniejszy uznawano integrację Polaków działających w trzech zaborach, wprowadzenie polskiego słownictwa specjalistycznego oraz szkolnictwa zawodowego. Jak dowodzi Jacek Szpotański już w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku "istniały zinstytucjonalizowane kontakty prywatne i półprywatne między elektrykami polskimi działającymi wewnątrz każdego z trzech zaborów. Pierwsze grupy techników zaczęły działać już w 1886 roku w Warszawie, Lwowie, Krakowie, poznaniu, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim. W 1917 zorganizowano w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd Techników Polskich, w którym uczestniczyło 70 elektryków.

W niespełna rok po odzyskaniu niepodległości Polski, w dniach 7-9 czerwca 1919 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Elektrotechników w Warszawie powołano do życia Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Jeszcze w tym samym roku zaczęło ukazywać się czasopismo stowarzyszenia - "Przegląd Elektrotechniczny". Dziesięć lat później - w 1928 roku, podczas Zjazdu Delegatów w Toruniu przyjęto nowy statut i zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do nowej organizacji przystąpiło Stowarzyszenie Radiotechników Polskich a prezesem SEP został Kazimierz Straszewski.

W 1929 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich skupiało już dziewięć oddziałów a walne Zgromadzenie obradujące w Poznaniu postanowiło o utworzeniu pięciu agend. Były to między innymi Polski Komitet Oświetleniowy, Polski Komitet Wielkich Sieci, Centralna Komisja Normalizacyjna i Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrotechnicznego. W czerwcu 1939 roku zorganizowano XI Walne Zgromadzenie SEP w Katowicach i Cieszynie. Połączono je z wystawą elektromechaniczną i wieloma wycieczkami do kopalń, hut i elektrowni. Stowarzyszenie liczyło wówczas 13 oddziałów i około 1200 członków zwyczajnych i 79 członków zbiorowych. Wybuch wojny spowodował wiele strat. W czasie bombardowania Warszawy spalił się Pałac Kronenbergów, siedziba stowarzyszenia, wraz z dokumentami i ogromną biblioteką oraz laboratoriami. Działalność SEP kontynuowano w konspiracji. Zmieniły się cele, dostosowując je do sytuacji. Przede wszystkim członkowie skupiali się na udzielaniu wsparcia i informowaniu o losach kolegów. Niektórym członkom, aby uniknąć deportacji do Niemiec, zmieniano nazwiska lub poświadczano fikcyjne zatrudnienie. Jednocześnie stowarzyszenie nadal organizowało szkolenia i praktyki dla młodzieży. W sumie przeszkolono ponad 3 000 osób. Kontynuowano również prace normalizacyjne w zakresie przepisów i słownictwa a także tworzono plany gospodarcze i elektryfikacyjne dla Polski. Miedzy innymi na przełomie lat 1940/41 grupa pod kierownictwem Jana Obrąpalskiego opracowała plan Elektryfikacji Polski.

W chwili wybuchu wojny część członków stowarzyszenia wyjechała do Francji a po jej upadku do Anglii. Tu powstał Oddział Brytyjski SEP z kilkoma kołami mieszczącymi się w różnych miastach. W 1944 roku oddział liczył 168 członków, a 137 dzięki pomocy stowarzyszenia ukończyło wyższe studia. Po 1945 roku oddział przekształcił się w Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Wielkiej Brytanii. Działalność stowarzyszenia w Anglii trwała 30 lat.

W 1945 roku rozpoczęto starania o zarejestrowanie SEP w rejestrze stowarzyszeń naukowo technicznych. W następnym roku zwołano w Łodzi XII Walne Zgromadzenie SEP. Podczas obrad postanowiono o przystąpieniu stowarzyszenia do Naczelnej Organizacji Technicznej. Wznowiono także działalność agend organizacji oraz wydawanie "Przeglądu Elektrotechnicznego" i nowego periodyku "Przeglądu Telekomunikacyjnego". Pierwsze koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstało w Zakładzie Energetycznym Legnica w 1952 r. i od tego czasu działa tu nieprzerwanie. W 1966 roku Zakład Energetyczny Legnica przystąpił do SEP jako członek zbiorowy. 

Do grudnia 1977 r. koło nr 1 działało w ramach Oddziału Wrocławskiego SEP. Liczebność członków koła systematycznie wzrastała i na koniec 1979 r. przekroczyła 100 osób. Kolejnymi przewodniczącymi koła byli: B. Rutkowski, M. Dawidowski, a od 1972 r. E. Oziębły. Za 1977 r. koło zajęło we współzawodnictwie drugie miejsce wśród 200 kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Początek działalności legnickiego oddziału SEP przypada na grudzień 1977 roku. Nadrzędnym celem jego powstania było przybliżenie organizacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich elektrykom zatrudnionym na terenie województwa legnickiego oraz organizacja kursów przygotowawczych na uprawnienia D i E głównie dla potrzeb KGHM. W tym czasie władze polityczne województwa postanowiły powołać również Naczelną Organizację Techniczną w Legnicy w celu łatwiejszej integracji środowiska inżynieryjno-technicznego.

Ponad 35 lat istnienia oddziału legnickiego, to znaczący okres jego historii obejmujący czasy burzliwych przemian społeczno-politycznych w kraju. Mimo występujących w poszczególnych latach licznych zawirowań społeczno-gospodarczych, cała dotychczasowa działalność oddziału charakteryzowała się pomocą środowisku elektryków w regionie, rozwojem nauki, wdrażaniem postępu technicznego oraz integracją środowiska technicznego. W tym też okresie nastąpił gwałtowny rozwój techniki, szczególnie w dziedzinie elektroniki i informatyki.

Po utworzeniu Oddziału Legnickiego SEP w ramach koła nr 1 zostało utworzonych 7 samodzielnych kół SEP działających przy Rejonach Energetycznych w Legnicy, Lubinie, Chojnowie, DZM Przemków, FUM Chocianów, ZG Konrad, FNR Jawor. Koła przy Rejonie Energetycznym w Głogowie i Hucie Miedzi Głogów przeniesione zostały z Oddziału Zielona Góra do Oddziału Legnickiego SEP.

Pierwszym prezesem Oddziału Legnickiego SEP został inż. Kazimierz Lizak, a wiceprezesem Czesław Bekas, natomiast pierwszym przewodniczącym Komisji Szkoleniowej - inż. Emil Oziębły. Większość członków Oddziału Legnickiego SEP stanowili pracownicy Zakładu Energetycznego Legnica. Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Legnickiego SEP odbyło się w 1977 r.

Aktywna działalność członków koła wśród elektryków Zakładu Energetycznego Legnica i innych zakładów, a szczególnie w KGHM doprowadziła do powiększenia szeregów SEP i utworzenia kolejnych, nowych kół. 

W krótkim czasie powstają liczne nowe koła SEP. W roku 1990 Oddział Legnicki SEP liczy już 24 koła zakładowe i skupia blisko 500 członków. Rozkwit oddziału przypadał na lata 1984 - 1994. Na początku lat osiemdziesiątych oddział organizuje jako jedyny w Polsce kursy dające uprawnienia obsługi agregatów prądotwórczych dla osób z całego kraju. Do lat 90-tych Komisja Szkolenia pod kierownictwem inż. Emila Oziębłego organizowała od 10 do 26 kursów rocznie, w których uczestniczyło po 300 - 700 uczestników. Komisja egzaminacyjna przeprowadzała egzaminy dla 900 - 1100 osób w roku na uprawnienia eksploatacji i dozoru. 

W połowie lat 90, a właściwie już po roku 1994 nastąpiło zmniejszenie zainteresowania działalnością stowarzyszenia. Założyciele Oddziału i jego najaktywniejsi członkowie odeszli na emeryturę, młodsi pracownicy zakładu często rezygnowali z działalności w stowarzyszeniu co prowadziło do rozpadu kolejnych kół. Te niekorzystne zjawiska w pracy stowarzyszenia związane były głównie z ogólną złą, sytuacją w kraju. Urynkowienie gospodarki spowodowało likwidacją niektórych zakładów pracy, w innych często zmieniano profil produkcji itp. Dodatkowo działalność szkoleniowa oddziału legnickiego SEP jest przejmowana przez Naczelną Organizację Techniczną w Legnicy.

Do głównych osiągnięć oddziału należy zaliczyć liczne kursy i działalność komisji egzaminacyjnych na uprawnienia D i E, organizacja kursów i szkoleń, sympozja, seminaria i konferencje. W czerwcu 2004 roku członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich zyskali nową siedzibę. Z pomieszczeń przy ulicy Piastowskiej przenieśli się do wyremontowanego budynku przy ul. Rycerskiej 2. Podczas otwarcia nowej siedziby prezes Legnickiego Oddziału SEP Edward Jaroszewicz podkreślił pomoc i zaangażowanie legnickiego oddziału Koncernu Energetycznego EnergiaPro w tym przedsięwzięciu. 

Po sprzedaży budynku, w którym pomieszczenia wykorzystywał Oddział Legnicki SEP, od stycznia 2015 r. Oddział ma nową siedzibę w budynku przy ul. Działkowej 68/70 w Legnicy.

Legnicki Oddział TAURON Dystrybucja S.A. jest członkiem wspierającym SEP. Wspólnie z naszym stowarzyszeniem organizuje liczne seminaria techniczne i prezentacje nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych we współczesnej elektroenergetyce. Stałe formy działalności Oddziału Legnickiego SEP to głównie egzaminy kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, organizacja kursów i szkoleń. 

Izba Rzeczoznawców SEP działająca przy Oddziale Legnickim SEP najlepszy swój okres miała w latach 1979 -1989 i liczyła wówczas:
rzeczoznawców - 4 osoby,
specjalistów - 40 osób. 

Członkowie Izby Rzeczoznawców SEP zajmowali się doradztwem technicznym, wykonywali na zlecenie firm liczne ekspertyzy i opinie techniczne, pomiary i badania, zajmowali się konsultacjami, opracowywali instrukcje itp. Ze względów formalnych aktualnie Izba Rzeczoznawców SEP przy Oddziale Legnickim SEP nie działa. Koledzy rzeczoznawcy i specjaliści współpracują z Oddziałem Wrocławskim SEP lub z NOT w Legnicy. Aktualnie trwają od 2014 r. prace związane z przystosowaniem do nowych wymogów i odtworzeniem Izby Rzeczoznawców w Oddziale Legnickim SEP. 

Efekty działalności Oddziału Legnickiego SEP to bilans pracy wielu kolegów elektryków, którzy swój wolny czas i energię poświęcali pracy społecznej dla regionu i stowarzyszenia. Udział członków Oddziału Legnickiego SEP w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu był bardzo istotny dla energetyko legnickiej, powstawania i rozwoju KGHM oraz zakładów. Członkowie SEP w firmach zajmują bardzo często ważne i odpowiedzialne stanowiska. 

W ostatnich latach następuje odbudowa liczebna członków Oddziału Legnickiego SEP. Obecnie liczy on około 150 członków zrzeszonych w 4 kołach SEP.


Władze Stowarzyszenia w latach :

1978 - 1981 
• Prezes - Kazimierz Lizak,
 • Wiceprezes - Jerzy Adamczyk,
• Wiceprezes - Czesław Bekas, 
• Wiceprezes - Hiliger, 
• Wiceprezes - Bronisław Antczak, 
• Sekretarz - Sylwester Oleksiuk, 
• Skarbnik- Antoni Grabowski; 

1981 - 1984
• Prezes -Jerzy Adamczyk, 
• Wiceprezes - Bronisław Antczak, 
• Wiceprezes - Czesław Bekas, 
• Sekretarz - Marian Fudali, 
• Skarbnik - Antoni Grabowski; 

1984 - 1986 
• Prezes - Kazimierz Lizak, 
• Wiceprezes - Czesław Bekas, 
• Wiceprezes - Bronisław Antczak, 
• Wiceprezes - Edward Płaczkowski, 
• Sekretarz - Antoni Grabowski, 
• Skarbnik - Zygmunt Flendrich; 

1986 - 1990 
• Prezes - Władysław Alejski, 
• Wiceprezes - Czesław Bekas, 
• Wiceprezes - Bronisław Antczak, 
• Wiceprezes - Bogusław Kraśnicki, 
• Sekretarz - Sylwester Oleksiuk, 
• Skarbnik - Halala;

 1990 - 1994 
• Prezes - Władysław Alejski;

1994 - 1998 
• Prezes - Marian Bałka;

1998 - 2002 
• Prezes Marian Bałka, 
• Wiceprezes- Edward Jaroszewicz, 
• Wiceprezes - Emil Oziębły, 
• Sekretarz- Sylwester Oleksiuk, 
• Skarbnik- Władysław Chruszcz; 

2002 - 2006 
• Prezes - Edward Jaroszewicz, 
• Wiceprezes - Jerzy Dzikowski, 
• Sekretarz - Jan Kowalski, 
• Skarbnik- Michał Nagłowski,  
• Członkowie Zarządu - Zygmunt Flendrich, Ludwik Wańkowicz, Emil Oziębły Eugeniusz Kociuba, Jerzy Zając; 

2006 - 2010 
• Prezes - Edward Jaroszewicz, 
• Wiceprezes - Michał Nagłowski, 
• Sekretarz - Jan Kowalski, 
• Skarbnik- Andrzej Macho, 
• Członkowie Zarządu - Jerzy Dzikowski, Emil Oziębły, Jan Rosa, Edward Skorupa, Romuald Urbanowicz, Jerzy Zając;

 2010 - 2014 
• Prezes - Edward Skorupa, 
• Wiceprezes - Edward Jaroszewicz, 
• Sekretarz - Jan Kowalski, 
• Skarbnik- Tadeusz Kastner, 
• Członkowie Zarządu - Emil Oziębły, Małgorzata Mucha, Jan Rosa, Stanisław Strzałka, Krystyna Sielenżak-Tesarska, Jerzy Zając;

 2014 - 2018 
• Prezes - Edward Skorupa, 
• Wiceprezes - Leszek Plutowski, 
• Sekretarz - Jan Kowalski, 
• Skarbnik - Krystyna Sielenżak-Tesarska, 
• Członkowie Zarządu - Edward Jaroszewicz, Tadeusz Kastner, Emil Oziębły, Małgorzata Mucha, Jan Rosa, Stefan Hryniuk;

2018 - 2022 
• Prezes - Tadeusz Kastner, 
• Wiceprezes - Edward Skorupa, 
• Wiceprezes - Leszek Plutowski, 
• Sekretarz - Jan Kowalski, 
• Skarbnik - Krystyna Sielenżak-Tesarska, 
• Członkowie Zarządu - Sebastian Kowalski, Marian Wójcicki, Adam Kozubal, Małgorzata Mucha,Jan Rosa.
(c)2018,SEP o.Legnica- Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 197415
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem