Kontakt



K O M I S J A

K W A L I F I K A C Y J N A

powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyStowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Legnicki

przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

gr. I - ELEKTROENERGETYCZNA,

gr. II CIEPLNA

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w 2018 r. wynosi - 210,00 zł.

Egzaminy odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

1.

Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 - z późniejszymi zmianami).

2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828 - z późniejszymi zmianami).

Podstrony: