KontaktDo kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1) uchwalanie kierunków działalności SEP,

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności ZG,GKR i GSK,

3) ocena działalności SEP i udzielenie absolutorium ZG na wniosek GKR,

4) wybór prezesa SEP, członków ZG, GKR i GSK,

5) uchwalenie zasad etycznego postępowania,

6) uchwalenie regulaminów WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji i rady prezesów,

7) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego SEP,

8) uchylanie uchwał ZG,

9) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń GSK,

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP

Do zakresu działania zarządu oddziału należy:

1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem SEP, regulaminem oddziału i uchwałami WZDO,

2) ustalenie kompetencji prezydium zarządu oddziału,

3) zarządzanie funduszami oddziału, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej,

4) ustalenie struktury organizacyjnej oddziału i zakresu działania jednostek organizacyjnych,

5) przyjmowanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół,

6) powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych, komisji oddziałowych oraz nadzorowanie ich działalności,

7) wnioskowanie o nadanie odznak i odznaczeń oraz wyróżnień,

8) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji, których oddział jest członkiem,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) coroczne dokonywanie kontroli działalności zarządu oddziału oraz wszystkich jednostek powołanych przez zarząd oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami WZD i WZDO oraz celowości i gospodarności,

2) analizowania bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał ZO dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,

3) składanie sprawozdań na WZDO i zgłaszanie wniosku o uchwalenie absolutorium ustępującemu ZO.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

Sąd koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy o naruszenie zasad etycznego postępowania wniesione przez zainteresowanego, zarząd oddziału lub ZG.

Do zakresu działania zarządu należy:

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie koła zgodnie ze statutem SEP, regulaminem koła oraz uchwałami walnego zebrania koła, WZDO i WZD,

2) zarządzanie funduszami koła,

3) wnioskowanie w sprawie nadania odznak stowarzyszeniowych.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:

2) przyjmowanie sprawozdań zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła,

3) udzielanie absolutorium zarządowi koła,

4) wybór prezesa i członków zarządu koła,

5) wybór komisji rewizyjnej koła,

6) wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów oddziału,

7) uchwalanie regulaminu koła.

Podstrony: