KontaktWniosek o sprawdzenie kwalifikacji D1

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E1

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E1 pomiary

D

Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych i montażu oraz osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą:

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
- mowa o przyłączeniu, warunki przyłączenia i grupy przyłączeniowe,
- obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej,
- prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci; standardy jakościowe obsługi odbiorców; warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej,
- wymagania i zawartość dokumentacji technicznej (projektowej); tryb uzgadniania rozwiązań technicznych,
- sprawdzanie realizacji warunków przyłączania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz ich uruchomienie,
- przepisy dotyczące poboru, regulowania i dysponowania mocą i energią; kształtowanie dobowego poboru mocy,
- pewność zasilania i zasady rezerwowania,
- rodzaje i zasady doboru układów pomiarowych; taryfy opłat.

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii:
- znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
- znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia paliw i energii (harmonogram pracy urządzeń, wykorzystania wydajności urządzeń, eliminowania biegu jałowego agregatów, ograniczenia pracy urządzeń energochłonnych i niskosprawnych),
- bieżąca kontrola poboru mocy i zużycia paliw i energii w procesach produkcyjnych,
- okresowa analiza energochłonności; normowanie zużycia energii elektrycznej,
- analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń; rola współczynnika mocy i jego poprawianie,
- zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii,
- zasady gospodarki mocą bierną,
- statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.

Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń:
- ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne" oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
- dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
- przyjmowanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do eksploatacji,
- prowadzenie ruchu urządzeń i instalacji; wymagania szczegółowych przepisów eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
- przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
- terminy i zakres oględzin, przeglądów i remontów oraz badań i pomiarów eksploatacyjnych,
- terminy i zakres pomiarów eksploatacyjnych,
- kwalifikacje osób zajmujących się ekśploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- instrukcje eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji - zawartość i układ.

Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia:
- ogólna charakterystyka PBUE norm oraz warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
- ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, - zasady doboru urządzeń do warunków środowiskowych,
- wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę i zabezpieczenia,
- przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej; techniczne środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim; układy sieciowe i napięcia bezpieczne; układy SELV i PELV,
- klasy ochronności,
- środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach powyżej 1 kV,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska:
- obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska,
- ogólne i szczególne zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
- organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych; rodzaje poleceń; osoby funkcyjne; zasady przygotowania miejsc pracy,
- klasyfikacja, terminy badań i zasady użytkowania sprzętu ochronnego,
- wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru; sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stosowane przy likwidacji pożarów,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym,
- wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na skażenie środowiska (hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne) i środki przeciwdziałające.

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci:
- zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych,
- zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia,
- sprzęt gaśniczy - zasady stosowania i użytkowania.

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci:
- znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia energii elektrycznej,
- znajomość zasad programowania pracy urządzenia i instalacji oraz wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ograniczeń,
- obowiązujące zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania urządzeń prądotwórczych. Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych:

Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:
- podstawowych wielkości elektrycznych,
- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,
- sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli,
- czynników zakłócających środowisko naturalne (natężenia pól elektromagnetycznych i elektrostatycznych, wibracji, hałasu),
- metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych,
- interpretacja wyników pomiarów,
- protokoły z badań i pomiarów,
- zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wymagane przepisami budowy i normami.

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828 z późn. zm.). Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne"(Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym "Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

do góry

E

Na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym - dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu.

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych:
- ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych,
- ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych; parametry techniczne eksploatowanych urządzeń ( typ, rodzaj, moc, napięcie itp.),
- dobór urządzeń do warunków środowiskowych,
- ogólne zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia,
- ochrona przeciwporażeniowa - techniczne środki ochrony; ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim; układy sieciowe i napięcia bezpieczne; klasy ochronności urządzeń,
- ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa,
- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenerge-tycznych:
- znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności,
- czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia elektroenergetycznego,
- zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
- terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów,
- przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach,
- zakaz uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
- odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej:
- znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy,
- przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
- prowadzenie zapisów ruchowych zużycia energii,
- ograniczenie biegu jałowego urządzeń,
- straty sieciowe i ekonomiczne obciążenia urządzeń,
- wykorzystywanie zdolności przesyłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
- ogólne zasady gospodarki mocą bierną - poprawa współczynnika mocy.

Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych:
- częstotliwość i zakres wykonywania pomiarów i badań,
- warunki przeprowadzenia prac kontrolno-pomiarowych,
- przygotowanie i przeprowadzenie pomiarów,
- zasady i metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
- zakres i metody wykonywania prac kontrolno-pomiarowych poszczególnych urządzeń sieci i instalacji,
- sporządzanie protokołów z badań oraz ocena wyników pomiarów,
- prace przygotowawcze do prac montażowych,
- zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
- sprawdzanie i ocena wykonanych prac montażowych.

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy:
- obowiązki pracowników w zakresie bhp,
- znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
- zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rodzaj pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy),
- narzędzia pracy i sprzęt ochronny; klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania,
- zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym, metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca,
- wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru,
- sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.

Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia:
- znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia,
- sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.,
- znajomość telefonów i systemów alarmowych,
- środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828 z późn. zm.). Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne"(Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym "Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.


do góry

Podstrony: